Φωτογραφίες από το Τεσσαρακονθήμερο Μνηνόσυνο του Γέροντος μας Αντωνίου Πρεσβύτερου